Vallavanem Jaanus Saat on edastanud järgneva pöördumise:

Laulasmaa-Lohusalu kergliiklusteest

Keila vald on juba 2014 aastal algatanud kõrvalmaantee 11395 Laulasmaa – Lohusalu juurde kergliiklustee rajamise projekti. Käesoleval aastal võtsime juba Lääne-Harju vallana taaskord teema fokuseeritult käsile.

Avalikult kasutatavat kergliiklusteed ei ole võimalik vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele katkematuna kavandada ainult valla omandis olevale maa-alale ning seetõttu läbib tee mitmeid erakinnistuid. Lääne-Harju vallavalitsus on teinud läbi kergliiklustee projekti koostaja Teedeprojekt OÜ koostööd vastavate kinnistuomanikega. Osadega Teist on saavutatud väga mõistlikke kompromisse. Täname siiralt neid kinnistuomanikke koostöö ja avatuse eest. Lääne-Harju vallavalitsus on teinud koostööd kohalike inimestega nii seltside kui üksikisikutega, kes on olnud alati valmis tulema laua taha valla palvel, aga kes on ka omaalgatuslikult kokku kutsunud inimesi. Koostöös on sündinud kergliiklustee rajamise põhimõtted, mis arvestavad kohalikku looduskeskkonda ja muid vajadusi.

Lääne-Harju vallavalitsus on teinud koostööd ka Maanteeametiga tutvustades maaomanike ja kohalike abiga valminud eskiislahendust ning lähteseisukohti nii mitteametlikus kui ametlikus vormis. Maanteeameti vastustest jääb selgelt kõlama alljärgnev seisukoht:

Riigitee on plaanis järgmise kümnendi esimeses pooles rekonstrueerida ning selleks vajame riigitee alust maad. Oleme leevendanud nõudeid laiema 4. klassi tee pealt kitsama 5. klassi teele. Projekteerija peab peale kandma olemasoleva tee telje ning selle külge eskiisi tasemel projekteerima 5. klassi ristlõike. Peale seda tuleb peale kanda normide kohane vaheriba rahuldaval tasemel ning siis saame teada minimaalse JJT vahekauguse. Erandlik lähtetase vaheribal on siis, kui ees on füüsiline takistus, mida ei ole võimalik teisaldada jne. Näiteks erandlik lähtetase ei kaasne kui kinnistu omanik ei ole nõus.

Sellest seisukohast tuleb välja, et kuni Maanteeametil ei ole valminud riigitee rekonstrueerimisprojekt, ei anna Maanteeamet mistahes põhjustel kooskõlastust kergliiklusteed tänasel päeval olemasolevale teele lähemale projekteerida ega ehitada.

Maanteeameti tingimustele vastava kergliiklustee rajamine põrkub mitme erakinnistu omaniku vastuseisule, mis seisneb nõusoleku mitteandmises oma kinnistust äralõike teostamiseks. Kindel eitav seisukoht või oluliste tingimustega seisukoht, kelle kinnistut projekteeritav kergliiklustee hakkaks läbima, on ca 20 kinnistuomanikul. Vaatamata olukorrale, kus ohutuse tagamiseks on Laulasmaa – Lohusalu kergliiklustee ääretult vajalik, ei ole vallal otstarbekas seda rajada Maanteeameti tänaste tingimuste kohaselt, kuna see oleks kinnistuomanikele ebaproportsionaalselt koormav. Kergliiklustee jaoks arvukalt erakinnistute osalise sundvõõrandamise läbiviimine ei ole käesoleval hetkel mõistlik ega otstarbekas, seda nii menetluste arvu, kui ka eeldatava maksumuse tõttu.

Lääne-Harju vallavalitsus otsustas peatada kõrvalmaantee 11395 Laulasmaa – Lohusalu juurde kergliiklustee rajamise projekt ja mitte taotleda selleks EAS-i poolt rahastatud meetmest toetust. Projektiga arvestatakse piirkonnas planeeringute menetlemisel, aga samuti suhtleme perspektiivis kinnistute omanike ja piirkonna mittetulundusühingutega kergtee rajamise võimalikkuse osas, aga seda juba koos Maanteeametiga ühise projekti koostamise ajal. Parim lahendus saab sündida sünkroonselt tegutsedes. Alustame Maanteeametiga läbirääkimisi ühisprojekti koostamisega alustamiseks võimalikult lähimas tulevikus. Projekti käivitumisel ootame Teilt vähemalt sama efektiivset koostööd.

Lääne-Harju vallavalitsus