20.01.2019 Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ

 

Lugupeetud Vallavalitsuse liige,

04.10.2018 edastasime Teile Dr. Anneli Palo eksperthinnangu, mis puudutas Lohusalu poolsaarel asuvate Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu ala piires asuvaid metsapolügoone. TÜ teadlane, ökoloogist tippekspert on tutvunud Lohusalu teemaplaneeringu käsitletud metsakooslustega ning teinud ettepaneku antud maa-alad kaitse alla võtta.

04.10.2018 edastatud pöördumises palusime arvestada ekspertarvamuses toodud hinnanguid nii Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu edasisel menetlemisel, kui ka ala edasisel planeerimisel, sh ka uue Lääne-Harju valla üldplaneeringu koostamisel. Ühtlasi tegime ettepaneku võtta Lohusalu munitsipaalmaadel asuvad metsad kohaliku tasandi kaitse alla vastavalt eksperdi hinnangule, selleks algatada vastav menetlus ning kehtestada vastav kaitse-eeskiri. Meie pöördumine oli järgmine: https://lohusaluloodus.ee/wp-content/uploads/2018/10/Lohusalu_luitemetsad.pdf

21.12.2018 edastatud kirjas teavitasime, et poolsaart on üle-Eestilise uurimuse raames väisanud VEP ekspert Renno Nellis, kes on mainitud munitsipaalmetsades tuvastanud kaks vääriselupaika, mis on registrisse kandmisel. Talvisel perioodil, mil vaatlused toimusid täheldati antud aladel eelkõige männikute ülikõrget vanust, mis ületavad kahekordselt VEP juhendis kirjasolevat männikute bioloogilist vanust. Edastame manusega  Renno Nellise poolt tuvastatud VEP paigad ning selgituse.

Ekspert tõi välja ja kaardistas kaks vääriselupaika, üks põhjaranna lähedal – osaliselt kattub varemplaneeritud suurparkla nr 1 alaga, piirneb varemplaneeritud parklaalaga nr 2 ning  ulatub vahetult varemplaneeritud suurparklani nr  3.

Lohusalu kahe täheldatud VEPga seoses oluline info: vääriselupaikade maa-alale ei tohi rajada taristuobjekte, nt hooneid, uusi teid, parklaid, elektriliine vms, sest neid objekte ei saa ilma vääriselupaiga seisundit kahjustamata rajada. Samuti ei tohi nendel aladel teha edaspidi raiet, v.a koristada vääriselupaika läbivale teele kukkunud puid.

Riigi ja valla maadel on vääriselupaigad riikliku tähtsusega kaitse all, need kantakse looduskaitse kaartidele, täpselt samamoodi nagu muud looduskaitselised objektid.

Vääriselupaigad on kaitstud keskkonnaministri määrusega: https://www.riigiteataja.ee/akt/115092017010

Teadlase eksperthinnang ja kahe vääriselupaiga leid – need mõlemad on väga kaalukad argumendid, et need, Lohusalu poolsaarel asuvad ainsad vallale kuuluvad metsad tervikuna kohaliku kaitse alla võtta.

Soovime esitada järgneva teabepäringu:

  1. Kas vallavalitsus, olles tutvunud tippeksperdi teostatud loodusauditiga ja kaitse alla võtmise ettepanekuga, on seda arvesse võtnud?
  2. Milliseid samme on vallavalitsus kaitse alla võtmiseks astunud?

 

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ juhatus,

Tiina Reimets,

Kairi Niinepuu-Mark,

Ulrich Reimets

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ on asutatud mais 2018, mil kogusime loetud päevadega 315 allkirja Lohusalu poolsaarele planeeritavate suurparklate vastu, mis oleks tinginud 1,5 ha metsa raadamise.

Loodusseltsi algatustest on olnud huvitatud erinevad meediakanalid, sh Eesti Rahvusringhääling: https://lohusaluloodus.ee/meediakajastused/

 Loodusseltsile on detsembris 2018 omistatud Riigikogus toimunud metsanduskonverentsil tunnustus: https://lohusaluloodus.ee/avalikkuse-tahelepanu-lohusalu-rannamannikutele-jatkuvalt-korge/

Loodusseltsi infolistis on 275 inimest.

Liikmetaotlus rahuldatud 86-le inimesele, mis teeb Loodusseltsist piirkonna suurima liikmeskonnaga ühingu.

Loodusseltsi sotsiaalmeediagrupis soovib poolsaare looduskeskkonna kaitsega seonduvate arengutega kursis olla 440 inimest.

Loodusseltsi ametlik infokanal: https://lohusaluloodus.ee/