Lääne-Harju Vallavalitsus
Aadress: Rae tn 38, Paldiski, Lääane-Harju vald
E-post: info@laaneharju.ee

Kuupäev: pöördumise vallavalitsuse e-postile edastamise kuupäev

Lohusalu poolsaare seltside ja ühingute ühispöördumine Lohusalu ja Laulasmaa arenguperspektiivide, sh koostatava Lääne-Harju valla üldplaneeringu ja moodustatava Lohusalu maastikukaitseala osas

Lohusalu poolsaare seltsid ja ühingud on ühinenud Lohusalu ja Laulasmaa arenguperspektiivide määratlemise küsimuses. Oleme teadlikud, et Lääne-Harju Vallavalitsusel on menetluses Lääne-Harju üldplaneering ja Lohusalu maastikukaitseala moodustamine.
Käesoleva pöördumise on koostanud MTÜ Lohusalu Poolsaare Loodusselts, Kristjani MTÜ, Heliküla ühisus, Arvo Pärdi Keskus ning Lohusalu tee 100 ja 102 KÜ-d ja teised kohalikud MTÜd ja ühistud. Esindame läbivat segmenti kogu Lohusalu poolsaare elanikkonnast ja kinnistuomanikest.

MTÜ Lohusalu Poolsaare Loodusseltsil on 105 liiget. Kristjani MTÜ, Heliküla ühisus, Lohusalu tee 100 KÜ ja Lohusalu tee 102 KÜ ja teised seltsid ja ühistud esindavad kohalikke elanikke ja kinnistuomanikke. Arvo Pärdi Keskus esindab ja kannab piirkonna kultuuriväärtusi.

Lohusalu poolsaar on elukohaks ja inspiratsiooniks Arvo Pärdile ning teistele eesti muusikat ja kunsti mõjutanud väljapaistvatele ja ka maailmakuulsatele kultuuritegelastele. Osa eesti kultuuripärandist võlgneme Lohusalu erakordsele ja kordumatule ilule. On selge, et Lohusalu tegelikku väärtust ei ole dokumentide koostajad suutnud mõista. Lohusalu piirkonna väärtused ja pärand väärib kaitset mitte ainult Eesti kohalikul tasandil, vaid UNESCO maailmapärandis. Maailmas on piisavalt näiteid analoogsete kordumatute komplekside kaitmisest.

Käesoleval ajaperioodil soovib vallavalitsus välja selgitada avaliku arvamuse Lääne-Harju üldplaneeringu ning Lohusalu luitemetsade maastikukaitseala osas.

Vastusena sellele esitame vallavalitsusele seltside ja ühingute ühise seisukoha: Lohusalupoolsaare arenguperspektiivi määratlevates dokumentides – Lääne-Harju üldplaneeringus ning Lohusalu luitemetsade maastikukaitseala kaitse-eeskirjas on Lohusalu poolsaare väärtused kaitsmata.

Vastupidiselt – koostatav üldplaneering näeb ette Lohusalu poolsaare täieliku linnastumise.

Üldplaneering käsitleb poolsaart justkui linnamaastikku ning kavandab poolsaare tohutut tihendamist. Uue üldplaneeringuga on lubatud hulgaliselt korterelamud ja muid suuremahulisi hooneid, kavandatud on uued tõmbekeskused ja parklad, elamukruntide arv poolsaarel kasvab
kordades. Võrreldes praegu kehtivate üldplaneeringutega rikuks linnastumine ja tihenemine poolsaare looduskeskkonna, elanike elukeskkonna ning poolsaare väärtused häviksid täielikult.
Uute võimalike elanike lisandumise arvelt ei saa hävitada haruldast loodust ja praeguste elanike elukeskkonda. Ehitus- ja arendussurve Lohusalu poolsaarel on juba praegu kehtivate planeeringute raames suur.
Uue üldplaneeringu lahendustega jätkamine tähendab poolsaare kindlat linnastumist ja täishoonestamist, mille vastu seisavad üheskoos kohalikud seltsid ja poolsaare elanikud.


Lohusalu poolsaare haruldane omapärane miljöö, elu- ja looduskeskkonna omavaheline sümbioos vajab kaitsmist.

Toome välja MTÜ Lohusalu Poolsaare Loodusseltsi ettepaneku, mille selts esitas avalikul väljapanekul olevale Lääne-Harju valla üldplaneeringule:

„Lohusalu on ajalooliselt erakordse miljööga ala: terves ulatuses rannalähedane piirkond, mis moodustub metsaalade ja tavapäratute elamute haruldasest kombinatsioonist ning mida kannab kultuuritegelaste ja rannakalurite pärand. Seda väärtustavad kõik Lohusalu pool-
saare kohalikud ning see omapärane keskkond on põhjus, mis teisigi Lohusallu meelitab. Neidväärtusi tuleb üldplaneeringuga kaitsta.!

Miljööala moodustamise eesmärk on kaitsta piirkonna väärtusi loovaid aspekte nende kogumis: kõrghaljastust kui ka madalhaljastust – haruldasi mitmesaja-aastaseid üksikpuid, ning rannamände, samblikega kaetud looduspinnast, haljastuse ja hoonestuse omavahelist kombinatsiooni, maastikku – luiteid ja luitemetsi, rannajoont, vaateid, ajaloolisi ehitusvõtteid, ajalooliste asfalteerimata pinnasteede säilimist jm.

Seltsid on kategooriliselt vastu ja soovivad välistada täiendava elamuarenduse, poolsaare tihendamise ja linnastumise. Poolsaarel on juba praegu hoonestamata elamukruntide näol olemas arenguks piisav reserv. Soovime säilitada ja parendada poolsaart sellisena, nagu ta on.

Me oleme arengu poolt, kuid areng ei seisne kvantiteedis, vaid peab toimuma kvalitatiivselt ja andma olemasolevale lisandväärtust.

Moodustatava Lohusalu maastikukaitseala osas rõhutame, et vallavalitsusel ei ole põhjendatud lubada ja soodustada määratlemata ehitustegevust, massiüritusi ning tuleohtu otseselt loovat tegevust (lõkkeid ja grillplatse) kaitstava looduspinnasega, mitmesaja-aastaste hiidpuudega ning vääriselupaikadega kaitsemetsa.

Seltsid esitavad vallavalitsusele üheskoos ühispöördumise moodustada Lohusalu poolsaarest miljööala: ala, mis ei ole täiendavaks elamuarenduseks ette nähtud. Miljööala eesmärk on säilitada ja kaitsta Lohusalu eripära, sh loodust, ranna-alasid ning väljakujunenud elukeskkonda.

Seltsid esitavad üheskoos ettepaneku säilitada elamukruntide miinimumnõue vähemalt

3000m2-3500m2, korterelamuid ja tihendusalasid ning uusi sõiduteid ja parklaid Lohusalu poolsaarele mitte lubada.

Seltsid seisavad ka Lohusalu poolsaare olemasolevate metsakoosluste kaitse eest ning esitavad ühiskoos ettepaneku kaitsta täielikult Lohusalu poolsaare metsakooslusi, sealhulgas Lohusalu luitemetsi ja Laulasmaa luitemetsi. Lohusalu ja Laulasmaa luitemetsade kaitse eeldab metsade säilitamist praegusel kujul, ehitustegevuse mittelubamist ning metsade kasutuskoormuse kasvu vältimist. Toetame Lohusalu maastikukaitseala
moodustamist ja teeme ettepaneku võtta kaitse alla ka lõuna pool Lohusalu maanteed asuvad Laulasmaa luitemetsad.

Digiallkirjastatud MTÜ-de esindajate poolt

Lohusalu Poolsaare Loodusselts
Kristjani MTÜ
Heliküla ühisus
Arvo Pärdi Keskus
Lohusalu tee 100 KÜ
Lohusalu tee 102 KÜ
Lohusalu Rahwas MTÜ

Lohusaare tee ja Männioru tee piirkonna elanike esindaja, kinnisvaraomanikud (17 majapi-
damist)

Meremärgi piirkonna elanike esindaja

Rannuka tee 3 KÜ
Lohusalu tee 111 KÜ
Lohusalu tee 112 KÜ
Lohusalu tee 114 KÜ

*Pöördujaid võib lisanduda