Elurikkus aias, mullas ja taldrikul

Elurikkus aias, mullas ja taldrikul

Dr. Clarissa Pinkola Estés on öelnud, et Maaema kõige ohustatum liik on inimese hing.
“Meil ei ole ajast puudu, vaid elust igas minutis.”

Kolmas permakultuuri seminar pakub elamusi vaimule ja maitsemeeltele. Selle eest hoolitsevad elurikkuse uurija Marian Nummert ning taimetark Maret Allikas.
Seminar on sobilik neile, kes juba varasemalt on käinud meie kahel elurikkuse seminaril kui ka neile, kellele osalemine esmakordne.

Info ja registreerimine: https://rohevald.ee/elurikkus-aias-ja-taldrikul/ https://rohevald.ee/elurikkus-aias-ja-taldrikul/

Ühispöördumine

Lääne-Harju Vallavalitsus
Aadress: Rae tn 38, Paldiski, Lääane-Harju vald
E-post: info@laaneharju.ee

Kuupäev: pöördumise vallavalitsuse e-postile edastamise kuupäev

Lohusalu poolsaare seltside ja ühingute ühispöördumine Lohusalu ja Laulasmaa arenguperspektiivide, sh koostatava Lääne-Harju valla üldplaneeringu ja moodustatava Lohusalu maastikukaitseala osas

Lohusalu poolsaare seltsid ja ühingud on ühinenud Lohusalu ja Laulasmaa arenguperspektiivide määratlemise küsimuses. Oleme teadlikud, et Lääne-Harju Vallavalitsusel on menetluses Lääne-Harju üldplaneering ja Lohusalu maastikukaitseala moodustamine.
Käesoleva pöördumise on koostanud MTÜ Lohusalu Poolsaare Loodusselts, Kristjani MTÜ, Heliküla ühisus, Arvo Pärdi Keskus ning Lohusalu tee 100 ja 102 KÜ-d ja teised kohalikud MTÜd ja ühistud. Esindame läbivat segmenti kogu Lohusalu poolsaare elanikkonnast ja kinnistuomanikest.

MTÜ Lohusalu Poolsaare Loodusseltsil on 105 liiget. Kristjani MTÜ, Heliküla ühisus, Lohusalu tee 100 KÜ ja Lohusalu tee 102 KÜ ja teised seltsid ja ühistud esindavad kohalikke elanikke ja kinnistuomanikke. Arvo Pärdi Keskus esindab ja kannab piirkonna kultuuriväärtusi.

Lohusalu poolsaar on elukohaks ja inspiratsiooniks Arvo Pärdile ning teistele eesti muusikat ja kunsti mõjutanud väljapaistvatele ja ka maailmakuulsatele kultuuritegelastele. Osa eesti kultuuripärandist võlgneme Lohusalu erakordsele ja kordumatule ilule. On selge, et Lohusalu tegelikku väärtust ei ole dokumentide koostajad suutnud mõista. Lohusalu piirkonna väärtused ja pärand väärib kaitset mitte ainult Eesti kohalikul tasandil, vaid UNESCO maailmapärandis. Maailmas on piisavalt näiteid analoogsete kordumatute komplekside kaitmisest.

Käesoleval ajaperioodil soovib vallavalitsus välja selgitada avaliku arvamuse Lääne-Harju üldplaneeringu ning Lohusalu luitemetsade maastikukaitseala osas.

Vastusena sellele esitame vallavalitsusele seltside ja ühingute ühise seisukoha: Lohusalupoolsaare arenguperspektiivi määratlevates dokumentides – Lääne-Harju üldplaneeringus ning Lohusalu luitemetsade maastikukaitseala kaitse-eeskirjas on Lohusalu poolsaare väärtused kaitsmata.

Vastupidiselt – koostatav üldplaneering näeb ette Lohusalu poolsaare täieliku linnastumise.

Üldplaneering käsitleb poolsaart justkui linnamaastikku ning kavandab poolsaare tohutut tihendamist. Uue üldplaneeringuga on lubatud hulgaliselt korterelamud ja muid suuremahulisi hooneid, kavandatud on uued tõmbekeskused ja parklad, elamukruntide arv poolsaarel kasvab
kordades. Võrreldes praegu kehtivate üldplaneeringutega rikuks linnastumine ja tihenemine poolsaare looduskeskkonna, elanike elukeskkonna ning poolsaare väärtused häviksid täielikult.
Uute võimalike elanike lisandumise arvelt ei saa hävitada haruldast loodust ja praeguste elanike elukeskkonda. Ehitus- ja arendussurve Lohusalu poolsaarel on juba praegu kehtivate planeeringute raames suur.
Uue üldplaneeringu lahendustega jätkamine tähendab poolsaare kindlat linnastumist ja täishoonestamist, mille vastu seisavad üheskoos kohalikud seltsid ja poolsaare elanikud.


Lohusalu poolsaare haruldane omapärane miljöö, elu- ja looduskeskkonna omavaheline sümbioos vajab kaitsmist.

Toome välja MTÜ Lohusalu Poolsaare Loodusseltsi ettepaneku, mille selts esitas avalikul väljapanekul olevale Lääne-Harju valla üldplaneeringule:

„Lohusalu on ajalooliselt erakordse miljööga ala: terves ulatuses rannalähedane piirkond, mis moodustub metsaalade ja tavapäratute elamute haruldasest kombinatsioonist ning mida kannab kultuuritegelaste ja rannakalurite pärand. Seda väärtustavad kõik Lohusalu pool-
saare kohalikud ning see omapärane keskkond on põhjus, mis teisigi Lohusallu meelitab. Neidväärtusi tuleb üldplaneeringuga kaitsta.!

Miljööala moodustamise eesmärk on kaitsta piirkonna väärtusi loovaid aspekte nende kogumis: kõrghaljastust kui ka madalhaljastust – haruldasi mitmesaja-aastaseid üksikpuid, ning rannamände, samblikega kaetud looduspinnast, haljastuse ja hoonestuse omavahelist kombinatsiooni, maastikku – luiteid ja luitemetsi, rannajoont, vaateid, ajaloolisi ehitusvõtteid, ajalooliste asfalteerimata pinnasteede säilimist jm.

Seltsid on kategooriliselt vastu ja soovivad välistada täiendava elamuarenduse, poolsaare tihendamise ja linnastumise. Poolsaarel on juba praegu hoonestamata elamukruntide näol olemas arenguks piisav reserv. Soovime säilitada ja parendada poolsaart sellisena, nagu ta on.

Me oleme arengu poolt, kuid areng ei seisne kvantiteedis, vaid peab toimuma kvalitatiivselt ja andma olemasolevale lisandväärtust.

Moodustatava Lohusalu maastikukaitseala osas rõhutame, et vallavalitsusel ei ole põhjendatud lubada ja soodustada määratlemata ehitustegevust, massiüritusi ning tuleohtu otseselt loovat tegevust (lõkkeid ja grillplatse) kaitstava looduspinnasega, mitmesaja-aastaste hiidpuudega ning vääriselupaikadega kaitsemetsa.

Seltsid esitavad vallavalitsusele üheskoos ühispöördumise moodustada Lohusalu poolsaarest miljööala: ala, mis ei ole täiendavaks elamuarenduseks ette nähtud. Miljööala eesmärk on säilitada ja kaitsta Lohusalu eripära, sh loodust, ranna-alasid ning väljakujunenud elukeskkonda.

Seltsid esitavad üheskoos ettepaneku säilitada elamukruntide miinimumnõue vähemalt

3000m2-3500m2, korterelamuid ja tihendusalasid ning uusi sõiduteid ja parklaid Lohusalu poolsaarele mitte lubada.

Seltsid seisavad ka Lohusalu poolsaare olemasolevate metsakoosluste kaitse eest ning esitavad ühiskoos ettepaneku kaitsta täielikult Lohusalu poolsaare metsakooslusi, sealhulgas Lohusalu luitemetsi ja Laulasmaa luitemetsi. Lohusalu ja Laulasmaa luitemetsade kaitse eeldab metsade säilitamist praegusel kujul, ehitustegevuse mittelubamist ning metsade kasutuskoormuse kasvu vältimist. Toetame Lohusalu maastikukaitseala
moodustamist ja teeme ettepaneku võtta kaitse alla ka lõuna pool Lohusalu maanteed asuvad Laulasmaa luitemetsad.

Digiallkirjastatud MTÜ-de esindajate poolt

Lohusalu Poolsaare Loodusselts
Kristjani MTÜ
Heliküla ühisus
Arvo Pärdi Keskus
Lohusalu tee 100 KÜ
Lohusalu tee 102 KÜ
Lohusalu Rahwas MTÜ

Lohusaare tee ja Männioru tee piirkonna elanike esindaja, kinnisvaraomanikud (17 majapi-
damist)

Meremärgi piirkonna elanike esindaja

Rannuka tee 3 KÜ
Lohusalu tee 111 KÜ
Lohusalu tee 112 KÜ
Lohusalu tee 114 KÜ

*Pöördujaid võib lisanduda

Lohusalu vabatahtlikud merepäästjad saavad tuulikutoetusest raha jeti soetamiseks.

Tuuleparkide Paldiski toetusgrupi viimase kvartali suurima rahalise toetuse sai Lohusalu Päästeselts, mis plaanib uue jeti ostmist merepäästetöödeks. Detsembri alguses lõppes MTÜ Paldiski toetusgrupi toetuste taotlemise tänavune viimane voor. Kokku esitati 6 taotlust, millest positiivse vastuse sai kolm taotlejat. Kõige suurema toetussumma ehk 4000 eurot saab Lohusalu Päästeselts. Loe uudist siit: https://laaneharju.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/TKl9LJuaA1sU/content/id/33109283?redirect=https%3A%2F%2Flaaneharju.ee

Kaitseala loomise lugu

Kaitseala loomise lugu

Septembris küsis Lääne-Harju valla lehe toimetus Loodusseltsi sisendit planeeritava kaitseala loo edenemisest. Panime juhatusega kokku selle pingelise aja loo:

Lohusalu poolsaar paikneb Natura2000 alas ja on tuntud oma liigirikka looduse ja kaitsealuste rannamändide poolest, mille sarnast looduskooslust esineb vääriselupaikade eksperdi Renno Nellise hinnangul Eestis vaid ligi 0,01%. Lisaks loodusrikkustele on tähelepanuväärne ka poolsaare kultuurilugu – Lohusalu küla tuntud kui iidne kaluriküla ning enam kui pool poolsaare pindalast Laulasmaa, kus elavate ja suvitavate kultuuritegelaste kontsentratsioon on olnud Eesti tihedaim.

Poolsaare loodus on inspireerinud arvukaid kultuuritegelasi – graafikuid, heliloojaid, kirjanikke, luuletajaid, skulptoreid. Tänasel päeval on Arvo Pärdi keskuse rajamine kinnistanud poolsaare identiteedi looduse ja inimloomingu sümbioosina ka maailma mastaabis hinnatud väärtusena. Meil, kohalikel, vallal, Eestil on kohustus selle väärtusega toimetada selliselt, et ka järeltulevatel põlvedel oleks võimalus inspireeruda ning ammutada vaimujõudu liigirikkast ja puutumatust loodusest.

Parklad vs mustikamets

Vastvalitud Lääne-Harju Vallavolikogu 27.03.2018 otsusega nr 49 võeti vastu Lohusalu küla osaline teemaplaneering, kus kavandati rohevõrgustiku tuumalale, kaitsemetsadesse, loomade rohekoridori kokku 215 parkimiskohaga parklaid. Teemaplaneering oli koostatud ja menetletud vastuvõtmise valmis Keila Vallavalitsuse poolt.

Keila valla kehtiva planeeringu järgi paiknesid antud aladel kaitsemets, roheala ja rohekoridor. See ala on ainus munitsipaalmets kogu poolsaarel ja ainus piirkond, millel järjest intensiivistuva elamupiirkondade laienemise taustal on teoreetiline võimalus jääda rohealaks ka tulevikus.

Rohekoridorid olid võetud kasutusele, et tagada loomade liikumine ja õrna taimkatte säilimine. Oli selge, et parklate rajamisega tekivad suured kõvakattega alad, millest üle loomad liikuda ei julge ja millede lähedale metsa alla teeb iga parklakülastaja oma jalgraja. Rääkimata tekkivast prügist ja keha kergendamise vajadusest.

Planeeringu spetsifikatsioonis toodi selgelt välja, et korraga saab poolsaarele parklate abil kutsuda ca 1200 inimest. Suured parklad hävitavad metsapinnase ja seda jäädavalt. Parklad ei ole võrreldavad isegi lageraiega, mille puhul mets lõpuks tagasi kasvab – küll aeglaselt aga siiski. Kõvakattega parkla puhul on metsa taastumine välistatud. 

Parklate vajadust põhjendati planeeringu spetsifikatsioonis Lohusalu sadama suvekontsertidega. Planeeritavad parklad oleks jäänud sadamast aga ca 2 km kaugusele ja kontserdikülastaja sellist vahemaad käia üldjuhul ei taha. Suvised kontserdid sadamas olid hooajalised ja neid toimus loetud kordadel.

Poolsaare kultuuripärandist johtuvast identiteedist oleks loogilisem võimaldada kuulajaile intiimsemaid kultuuriüritusi ja kontserte, nagu näiteks Kaberneeme piirkondade restoranides, mis ei nõua kunagi 1200 parklakohta ja ei tekita piirkonda ka märkimisväärset mürareostust.

Tänaseks on Lohusalu sadama pubi rentnik pankrotistunud ning suurüritusi poolsaarel ei toimu. Nii haigutaksid männimetsa asemel tühjad parklaalad 365. päeval aastas, mis muudaks kogu poolsaare õhustiku jäädavalt ja oleks naerualuseks ja mõistatuseks looduskümblejaist külalistele. Lähedalasuva Kloogaranna rannaala rekonstrueerimine ja  arendamine 2021. aastal on poolsaare piirkonna suviste ilmade külastuse ekspluatatsiooni drastiliselt vähendanud – poolsaare tookordne osaline teemaplaneering ei vaadelnud ega arvestanud piirkonna arenguid kompleksselt.

Tänasel päeval on poolsaarel kinnitatud teeäärne parkimiskord suviste ilmade tarvis ning potentsiaalseks lisaparklaks on sobiv kunagine kõva pinnast omav võrkpalliplats.

Uus elamurajoon rannaalale

Lisaks mastaapsetele parklaaladele nägi teemaplaneering ette ehituskeeluvööndi vähendamise poolsaare põhjarannas.

Ehituskeeluvööndi vähendamise tegelikuks põhjuseks ei saanud pidada parklate rajamist üksi,  vaid eelkõige  kinnisvara arendust: planeeringu spetsifikatsioonis oligi loodepoolne mets jagatud juba elamukruntideks. Nimetatud planeeringu lk 14 oli väljatoodud ranna ehituskeeluvööndi vähendamise põhjendus järgmiselt:

„Tervikliku elamuala tekkimiseks on sobiv lisanduva elamuala hooned kavandada samal kaugusel mererannast. Ranna ehituskeeluvööndi vähendamise taotluse Lohusalu tee 108 maaüksusel tingib asjaolu, et olemasoleva avalikult kasutatava tee lõpus asub looduslikult sobiv asukoht parkimisalale“

Selline lause viitab ilmselgele kinnisvara arendamise soovile ja seda ehituskeeluvööndis parklate rajamise varjus. 

Otsustavad tunnid mais 2018

Seda, et Lohusalu poolsaarele on vaja loodushoiu ning loodust säästva elukeskkonna eest seisvat ühendust olid kohalikud elanikud mõlgutanud juba pikemat aega. 

Terav vajadus ilmnes idee teatavaks saamisel, mille järgi võinuks lõunaranna lindude pesitsemispaigana tuntud Parunessi Nuka juurde tulla 40 alust mahutav väikesadam, otse lindude pesitsuspaikade ning ränirahnude vahele. Ettepanekutena käisid läbi metsateede asfalteerimine, parkimisplats 40. sõidukile, avalikud käimlad, mis kivisest idüllilisest lindude pesitsemispaigast ning ajaloolisest kultuuritegelaste inspiratsioonipaigast oleks järele jätnud vaid kauge mälestuse olukorras, kus teisel pool kitsast poolsaart asub juba väikesadam – Lohusalu Sadam.

Järgmine idee, suurparklate rajamine poolsaarele Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu raames andis viimase tõuke Loodusseltsi asutamiseks. Selliste arengute peatamiseks, vaide esitamiseks oli aega loetud tunnid. Tegutsemiseks ühendasid jõud kohalik elanikkond ja loetud päevade jooksul teostati järgmised tegevused:

 • Loodi koostöö kodanikualgatusega Eesti Metsa Abiks ning koos poolsaare elanikega esitati planeeringu osas vaie.  
 • Koguti 315. kohaliku elaniku allkirjad teemaplaneeringu vastu ja kompromissettepaneku poolt, mis välistas suurparklate rajamise.
 • Kutsuti kokku Loodusseltsi juhatus ning tuumikgrupp, mille moodustas 12 inimest.
 • 28. asutajaliikmega asutati Lohusalu Poolsaare Loodusselts, mis keskendus siinse loodus- ja kultuuripärandi hoidmisele. 
 • Seltsile loodi ühe ööga veebileht lohusaluloodus.ee, mis kujunes Seltsi ametlikuks häälekandjaks ning mis asus koguma Seltsile liikmeid. 
 • Selts asus kasutama e-maili rakendust, mis asus liikmeile ja külaelanikele väljastama operatiivset infot.
 • Mõne päevaga kogunes enam kui 60 Seltsi liiget, kellest suur osa on tuntud kultuuri- ja majandustegelased ning see arv suurenes iga päevaga.
 • Loodi Loodusseltsi sotsiaalmeedia grupp.
 • Väljastati pressiteade ning anti intervjuusid.
 • Loodi hea koostöö vastvalitud uue Lääne-Harju vallavalitsusega, eesotsas Jaanus Saatiga.
 • Praktiliselt iga päev peeti koosolekuid nii Lohusalus, Laulasmaal kui Nõmmel, kus parasjagu tuumikgrupi liikmed paiknesid.
 • Osalise teemaplaneeringu sisu olid niivõrd kummastav, et siin toimuvat kajastasid uudisteportaal Delfi, riigitelevisioon Aktuaalne Kaamera, kes tegi otselülituse plaanitavatele parklaaladele, ajaleht Harju Elu ja mitmed teised uudistekanalid – avalikkuse tähelepanu oli suur, kindlasti ka seetõttu, et nii vaide esitajate ja seltsi asutajate nimekirjas märgati tuntud kultuuritegelaste nimesid.
 • Lääne-Harju vallavalitsus eesotsas Jaanus Saat-iga otsustas mitte toetada Keila vallavalitsuse algatatud Lohusalu küla osalist teemaplaneeringut.

Edasised tegevused kaitseala loomise poole:

 • Suvel kutsub Loodusselts Lohusalu munitsipaalmetsi hindama maastikuökoloog Anneli Palo, kes valminud eksperthinnangus teeb ettepaneku antud alale kehtestada kohalik kaitse ja luua kaitse eeskiri.
 • Loodusselts esitab munitsipaalmetsade kaitse alla võtmise ettepaneku koos teadlase eksperthinnanguga Lääne-Harju vallavalitsusele.
 • Loodusselts kutsub munitsipaalmetsade looduskooslusi hindama sammalde ja samblike eksperdid Liis Marmori ja Tiiu Kuppari, kes tuvastavad vääriselupaikade indikaatorsamblikke ning annavad üle herbaariumi, mille Loodusselts kingib Laulasmaa Koolile.
 • Sügisel inspekteerib üle-eestilise vääriselupaikade uurimise käigus Lohusalu munitsipaalmetsi vääriselupaikade ekspert Renno Nellis, kes tuvastab kaks vääriselupaika, mis registreeritakse Keskkonnaministeeriumi poolt. 
 • Loodusseltsile omistatakse Riigikogus toimunud metsanduskonverentsil Tänukiri, millel seisab: “Suurepärase töö eest Lohusalu rannamännikute kaitsel ja innustava eeskuju eest teistele kohalikele kogukondadele oma kodukeskkonna hoidmisel ja kaitsel ning kustumatu panuse eest Eesti kodanikuühiskonna arengusse.” Loodusseltsi juhatus otsustab kinkida saadud tänukirja vallavalitsusele, eesotsas Jaanus Saat-ile.
 • Loodusselts liitub valla juurde asutatud Kogukonna komisjoniga, et aidata panustada uue valla heaks.
 • 2019. aasta algul teeb Loodusseltsi esindaja Kogukonna komisjonis koos teadusparkide, teadlaste ja spetsialistidega vallale ettepaneku võtta fookusesse jätkusuutlikud arengud ja saada Roheliseks vallaks. Jaanus Saat võtab Rohelise valla arendamisel liidrirolli.
 • 2021. aastal tellib Lääne-Harju vallavalitsus vallavolikogu otsuse põhjal täiendava eksperthinnangu ala kaitseväärtuste põhjendatuse kohta teadlaselt Uudo Simmilt. Anneli Palo eksperthinnang saab täieliku kinnituse ning 2021. septembris otsustab vallavolikogu algatada ala kaitse alla võtmise.
Laulasmaa Koolile sai kingitud herbaarium pooslaare suurematest samblikest
Teadlane tiiu Kuppart imetleb Vääriselupaigal kõrgeimat kauivanud puud, mis ulatus üle metsa ja mis tänaseks päevaks on kellegi poolt maha saetud
Pooslaare elanikud pianist ja muusikapedagoog Kadri-Ann Sumera ning viiuldaja ning dirigent Mikk Murdvee

Foto: Kompromissettepaneku avalik arutelu 2018. juunis. (foto Heiki Hõimoja)

Foto: Lohusalu Poolsaare Loodusselts ühendab inimesi, kes soovivad seista poolsaare kultuuri- ja loodusväärtuste eest.