2019. aasta suvel avastasid Loodusseltsi liikmed juhuslikult, et poolsaare lõunapoolse vääriselupaiga sisse on antud ehitusluba mobiilimastile.  Soovisime saada enam infot vajaduste ja probleemide osas, mis on taolise otsuse tinginud ning olla kogukonnana protsessi kaasatud. Hoolimata korduvatest pöördumistest ja palvetest saada kokku ja teema osas rohkem teada saada jäid meie e-kirjad vastuseta.

Pöördumises andsime teada, et kavandatav rajatis on planeeritud registreeritud vääriselupaiga alale VEP205857 Lohusalu poolsaarel (Ringmängu kinnistu, katastritunnus 29501:007:1666), mille kohta koostatud eksperthinnangus (https://lohusaluloodus.ee/wp-content/uploads/2018/10/Ekspertarvamus.pdf) selgitab Tartu Ülikooli teadlane maastikuökoloog Anneli Palo, et “kõrge looduskaitseväärtusega elupaikadesse infrastruktuuri arendamine ei sobi, s.t. neile aladele parkimiskohtade, spordi-ja mänguväljakute ning muude rajatiste ehitamine kahjustab loodusväärtusi ning kahandab ka kogu ülejäänud piirkonna esteetilist väärtust /…/”. Seetõttu soovitab teadlane jätta ala ehitistest puutumata.

Luitemännikusse ja vääriselupaigana registreeritud alale planeeritud ehitis oleks hõlmanud 160 m2 ala (seletuskiri 8.11.2018) ja ulatuks pea kolmekordselt üle metsa.  Eeldame, et Lohusalu poolsaare rohevööndisse, vääriselupaika ja loodusväärtuslikesse metsaelupaikadesse betoonvundamentide rajamist peaks vältima nii teadlase eksperthinnangu valguses kui loodushoidu väärtustava kohaliku elanikkonna huvides.

Maastikuökoloog Anneli Palo on kinnitanud, et „kavandatav mast lõhuks tugevalt looduslikku tervikut.“ (28.06.2018) Vääriselupaikade ekspert Renno Nellis juhib omakorda tähelepanu elupaikade kahjustamisele: “Mobiilimasti ehitamine kahjustab kindlasti VEP tunnuseid.” (1.07.2019)

  1. aasta juulis valmis teadlaste Liis Marmori ning Tiiu Kupperi eksperthinnang poolsaare loodusväärtustest, mille käigus täheldati planeeritava masti vahetus läheduses kolm vääriselupaiga indikaatorsamblikku. Seegi fakt kinnitab, et antud alasse ning plaanitava kaitsealuse metsa piires mobiilimasti rajada ei saa.

Maailma mastaabis olulise kultuuripärandi ja metsakümbluse paiga säilitamise nimel on kogukond andnud teada, et väikesel, kõrge looduskaitselise väärtusega poolsaarel ei toimuks maastiku lõhkumist ning visuaalset reostust mobiilimasti näol, seda enam, et ümbruskonnas asub juba hulgaliselt mobiilimaste.

30.oktoobril toimus Ringmängu kinnistule plaanitava mobiilimasti-teemaline kohtumine kogukonna esindajate Kairi Niinepuu-Mark (LPLS), Enn Pormeister (LS) ja Jaak Rand-i (poolsaare elanik) ning Lääne-Harju vallavalituse ja Telia Eesti AS esindajate vahel. Omalt poolt tutvustasime poolsaarega seotud inimeste seas ajavahemikul 21-29. oktoober 2019 läbiviidud küsitluse tulemusi.

Küsitlusele vastas 140 inimest, kelledest 126 (90%) vastas masti rajamise ideele vääriselupaiga alale “Ei, kindlasti mitte”. Masti rajamist vääriselupaigale pooldas 9 inimest (6,4%) ning seisukohta ei omanud 5 inimest (3,6%) Küsitluse tulemustega on võimalik tutvuda siin: https://drive.google.com/file/d/16Tl_H-BaBN1bsoCxWHhfnj9YdIxXhacu/view?usp=sharing

Telia AS esindajad võtsid küsitluse tulemused teadmiseks ja väljendasid valmisolekut mobiilimasti paigaldamine tänasel päeval peatada. 32 inimest on välja pakkunud alternatiivseid lahendusi või väljendanud oma seisukohta.

Kogukonna esindajatelt oodatakse seisukoha kokkuvõtet ning võimaliku masti asukoha osas alternatiivset pakkumist.

Täname kõiki, kes küsitlusele vastasid!