18. detsembril oli Lohusalu Poolsaare Loodusseltsil au olla kutsutud Riigikogusse EMA metsanduse aastakonverentsile, kus meile anti üle tunnustus “Lohusalu poolsaare rannamännikute kaitsmisel ning innustava eeskuju eest teistele kohalikele kogukondadele oma kodukeskkonna hoidmisel ja kaitsel ning kustumatu pannuse eest Eesti kodanikuühiskonna arengusse.”

Kohapeal selgus, et Lohusalu poolsaare looduskeskkonnas toimunu ning toimuv on kõrgendatud tähelepanu all ning asjade seisu kohta tuldi küsima. Kevadel tegi rahvusringhääling parklate rajamise plaanist ka uudisloo.

Loodusselts sai asutatud 2018. aasta kevadel, mil loetud päevadega esitasime vaide poolsaare osalise teemaplaneeringu vastu ning kogusime enam kui 315 allkirja vähendamaks parklakohtade rajamist oluliselt.

Sügisel väisas Seltsi kutsel poolsaart tunnustatud maastikuökoloog professor Anneli Palo, kellelt valmis Lohusalu poolsaare munitsipaalmetsade loodusväärtuslikkust analüüsiv ekspertarvamus, mile kohaselt lõunaranda planeeritav kõvakattega parkla ning hoone jääb just poolsaare kõige loodusväärtuslikumasse tsooni – ökoloog hindab, et kõvakattega parklat ning ehititist sellesse piirkonda rajada ei tohiks.

Kindlasti ei ole võitlus läbi, kuna ohtralt esitatud teabepäringutele tuleb jätkuvalt lisa:

Selts on järjepidevalt saatnud teabepäringuid nii valda kui Keskkonnaametisse, kronoloogiliselt järgnevalt:

10.09.2018 oleme saatnud teabepäringu küsimustega:

  1. Kas tänaseks on Lohusalu küla osaline teemaplaneering järelevalvesse esitatud?
  2. Millal on vallavalitsusel plaan esitada teemaplaneering volikogule kehtestamiseks?

14.09.2018 oleme saanud vallavalitsusest järgneva info teemaplaneeringu menetluse hetkeolukorra kohta:

Lohusalu Teemaplaneeringu muudatused on seletuskirjas ja põhijoonisel sisse viidud ja saadetud Keskkonnaametile ülevaatuseks ja arvamuse saamiseks.  Loodetavasti saame vastused septembri lõpus.

Peale seda Esitab Lääne-Harju Vallavalitsus taotluse ehituskeeluvööndi vähendamiseks vastavalt LKS § 40. Peale Keskkonnaameti nõustuva otsuse saamist.  Esitame kausta Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Harju talitlusele järelevalveks ja heakskiitmiseks.  Seega arvestades prosesside menetlustega on  kehtestamise lähim võimalik  aeg novemberi kuu volikogul.

Lugupidamisega,

Ado Pallase

planeeringute spetsialist

Kirjaga lisatud kaasa Lohusalu Teemplaneeringu põhijoonis4_LOHUSALU_TP_ POHIKAART_20180702

Seltsi kommentaar: Teemaplaneeringu 14.09.2018 menetlusseisu versioon näeb rohealale ette 200 meetrise ehituskeeluvööndiala, mida ka Loodusselts on soovinud. Ehituskeeluvööndi vähendamine toimub vaid olemasoleva hoonestuse vahelises alas.

24.09.2018 esitas Kase Käsitöö MTÜ vallavalitsusele mastaapsete parklaalade ehitamise toetamiseks kirja.

Lohusalu Poolsaare Loodusselts on esitanud eelnimetatud kirja autori vildakate argumentide osas vastulause, millega saab tutvuda siin: Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ vastulause

02.10.2018 esitasime valda uue teabepäringu: Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ

Mille osas saime 3.10.2018 vastuse:

Tere,

Saatsime Keskkonnametile päringu täpsustavate küsimusetega 14.09.2018 ja saime vastuse täna, 03.10.2018. Vastavalt sellel infole täiendab planeeringu koostaja seletuskirja ja põhijoonist.

Lugupidamisega

Ado Pallase
planeeringute spetsialist
679 0604

Kirjale lisatud Seletuskiri: 3_LOHUSALU_TP_ SELETUSKIRI_20180702

Järgnevad infokillud kogunevad ka edaspidi siia postituse alla.

Planeeritavate parklate osas ilmnesid uued asjaolud seoses ökoloog Anneli Palo Lohusalu poolsaare kohta teostatud ekspertarvamusele.

04.10.2018 Vallavalitsusele edastatud pöördumine Seltsi poolt: Lohusalu_luitemetsad

04.10.2018 Edastatud pöördumine Keskkonnaameti poole: LPLS_Keskkonnaamet

07.11. 2018 Edastatud teine pöördumine keskkonnaameti poole: Keskkonnaamet_2

26.11.2018 vastuskiri vallalt:

Lohusalu teemaplaneering esitati 01.11.2018 Keskkonnaametile ehituskeeluvööndi vahendamiseks. Hetkel ei ole veel Keskkonnameti nõusolekut saabunud.

Lugupidamisega, Ado Pallase, planeeringute spetsialist

12.12.2018 pöördumine Keskkonnaameti poole:

Palume arvestada Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu ehituskeeluvööndi vähendamise küsimuse lahendamisel (parklad ning ehitise rajamine), et meil on kohaliku kaitse alla võtmise ettepanek vallavalitsusele esitatud, vastavalt ökoloog dr. Anneli Palo eksperthinnangule, ja töös ning vääriselupaikade spetsialistide hinnangud sellele alale koostamisel.

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ nimel Seltsi juhatus

Kairi Niinepuu-Mark, Tiina Reimets, Ulrich Reimets