Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu menetlus. Arengud ja hetkeseis

Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu avaliku arutelu järgselt, pärast suvepuhkusi oleme uurinud, kuidas uue, oluliselt vähendatud parklakohtadega planeeringuga olukord on.

10.09.2018 oleme saatnud teabepäringu küsimustega:

  1. Kas tänaseks on Lohusalu küla osaline teemaplaneering järelevalvesse esitatud?
  2. Millal on vallavalitsusel plaan esitada teemaplaneering volikogule kehtestamiseks?

 

14.09.2018 oleme saanud vallavalitsusest järgneva info teemaplaneeringu menetluse hetkeolukorra kohta:

Lohusalu Teemaplaneeringu muudatused on seletuskirjas ja põhijoonisel sisse viidud ja saadetud Keskkonnaametile ülevaatuseks ja arvamuse saamiseks.  Loodetavasti saame vastused septembri lõpus.

Peale seda Esitab Lääne-Harju Vallavalitsus taotluse ehituskeeluvööndi vähendamiseks vastavalt LKS § 40. Peale Keskkonnaameti nõustuva otsuse saamist.  Esitame kausta Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Harju talitlusele järelevalveks ja heakskiitmiseks.  Seega arvestades prosesside menetlustega on  kehtestamise lähim võimalik  aeg novemberi kuu volikogul.

Lugupidamisega,

Ado Pallase

planeeringute spetsialist

Kirjaga lisatud kaasa Lohusalu Teemplaneeringu põhijoonis4_LOHUSALU_TP_ POHIKAART_20180702

Seltsi kommentaar: Teemaplaneeringu 14.09.2018 menetlusseisu versioon näeb rohealale ette 200 meetrise ehituskeeluvööndiala, mida ka Loodusselts on soovinud. Ehituskeeluvööndi vähendamine toimub vaid olemasoleva hoonestuse vahelises alas.

24.09.2018 esitas Kase Käsitöö MTÜ vallavalitsusele mastaapsete parklaalade ehitamise poolt oleva kirja.

Lohusalu Poolsaare Loodusselts on esitanud eelnimetatud kirja autori vildakate argumentide osas vastulause, millega saab tutvuda siin: Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ vastulause

02.10.2018 esitasime valda uue teabepäringu: Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ

Mille osas saime 3.10.2018 vastuse:

Tere,

Saatsime Keskkonnametile päringu täpsustavate küsimusetega 14.09.2018 ja saime vastuse täna, 03.10.2018. Vastavalt sellel infole täiendab planeeringu koostaja seletuskirja ja põhijoonist.

Lugupidamisega

Ado Pallase
planeeringute spetsialist
679 0604

Kirjale lisatud Seletuskiri: 3_LOHUSALU_TP_ SELETUSKIRI_20180702

Järgnevad infokillud kogunevad ka edaspidi siia postituse alla.

Avalik arutelu ning edasised plaanid

Avalik arutelu ning edasised plaanid

Kolmapäeval toimunud Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu kompromisslahenduse avalik arutelu oli osalejaterohke. Tutvustati Seltsi ning vallavalitsuse vahel saavutatud kompromisslahendust,  toimus küsimustele vastamine ja arutelu. Kohal oli palju inimesi, rohkelt võeti sõna ja avaldati arvamust. Kohal olid ka Eesti Metsa Abiks esindajad.

Koosolek toimus konstruktiivses vaimus, avaldati arvamust nii konkreetse teemaplaneeringu kui Lohusalu poolsaare üldise olukorra ja arenguvajaduste kohta. Mitmed sõnavõtjad toonitasid vajadust vaadelda poolsaare arengut tervikuna.

Ülestõstatunud teemade seas, mida Selts lähiaegadel arutlusse võtab  on mitmed poolsaare üldplaneeringuga seotud teemad, sh kergliiklustee. Viite koosoleku protokolli kohta lisame Seltsi kodulehele kohe, kui valla esindajad on selle edastanud.

Kokku avaldasid kompromisslahendusele toetust digi- ja paberallkirja ning Facebooki grupi selleteemalise postituse toetushääle kaudu 315 inimest. Toetusavaldused esitati vallavanemale.

Lohusalu Poolsaare Loodusselts tänab südamest kõiki liikmeid, kes on Seltsi loomise järgselt liikmestaatust soovinud ning parklamahtude vähendamisele toetust avaldanud.

 

Loodusselts osaleb 7. juulil toimuval Laulasmaa Suvelaadal, kuhu ootame Seltsi liikmeid ja kõiki huvilisi mõtteid vahetama. Kui soovite ettevalmistusel osaleda, palun andke märku e kirjaga   tere@lohusaluloodus.ee
Seltsil on nüüd ka pangakonto vabatahtliku liikmeannetuse (soovituslikult 5€/aastas) kogumiseks: LHV pangas, a/a EE977700771003136077

Lohusalu Poolsaare Loodusseltsi alguslugu

Seda, et Lohusalu poolsaarele on vaja loodushoiu ning loodustsäästva elukeskkonna eest seisvat ühendust on kohalikud elanikud mõlgutanud juba pikemat aega.  Terav vajadus looduskeskkonna eest seisva jõu järgi ilmnes idee teatavaks saamisel, mille järgi võinuks lõunaranna lindude pesitsemispaigana tuntud Parunessi Nuka juurde tulla 40 alust mahutav väikesadam, otse lindude pesitsuspaikade ning ränirahnude vahele. Ettepanekutena käisid läbi metsateede asfalteerimine, parkimisplats 40. sõidukile, avalikud käimlad, mis kivisest idüllilisest lindude pesitsemispaigast ning ajaloolisest kunstnike inspiratsioonipaigast oleks järele jätnud vaid kauge mälestuse.

Järgmine idee, suurparklate rajamine poolsaarele Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu raames andis viimase tõuke Loodusseltsi asutamiseks.

Esimene Seltsi suuraktsioon oli 1,5 päevaga koostöö loomine kodanikualgatuse Eesti Metsa Abiks ning 16. kohaliku elaniku digiallkirja kogumine vaide esitamiseks. Edasised tegevused toimusid kiirkäigul, mil loodi hea kontakt uue, Lääne-Harju vallavalitsusega.  Mai lõpul toimus Seltsi asutamiskoosolek aktiivgrupiga, Seltsi asutajaliikmeteks koondusid kohalikud 28 inimest – tuntud kultuuritegelased, muusikud, kirjanikud, õppejõud, heliloojad, näitlejad, ettevõtjad, arhitektid, advokaadid, kunstnikud, finantsistid ja teised elualade esindajad.

Loodi veebileht lohusaluloodus.ee, läbi mille hakkas laekuma kiirelt liikmetaotlusi – hetkel on liikmeid veidi üle 100 inimese, nii Lohusalust, Laulasmaalt, nii alalisi elanikke kui ka kinnisvaraomanikke. Inimesi seob üks – Lohusalu poolsaare imeline ainulaadne looduskeskkond, mis kõige imelisem tundub just siia tagasi tulles, külalistele külastades, iga päev seda ilu imetledes.

Loodi Loodusseltsi Facebooki grupp, mis kiirelt kasvas enam kui 500 liikmeliseks. Kõik annab tunnistust – Lohusalu looduskeskkond läheb inimestele korda. See on liiga eriline ja ainulaadne selleks, et muuta poolsaar parkimisalaks. Peale suurkontserdite ning mereranna on poolsaarel elanike ja külastajate jaoks palju muud, mis on erakordne ja samas nii haavatav – imelised rannamännid, männikud, mustikad ning kuulus kurdleheline rannakibuvits, hiiepaigad, kallasrada ja palju palju muud. Rohekoridorides liiguvad metskitsed, jänesed ning rebased, pesitsevad kakud, külastavad rannaalasid ka merikotkad, haigrud ning alalised pesitsejad merikajakad, luiged, sinikaelpardid.

Lohusalu Poolsaare Loodusseltsi tegemisi on kajastanud nii uudisteportaal Delfi siin, siin ja siin. Harju-Elu siin, siin kui ka Aktuaalne Kaamera.

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ tuli, et jääda – meie liikmeskond kasvab iga päevaga, lootus, et looduskeskkonnaga mittearvestavad arendused saavad poolsaarel läbi, et poolsaare kontseptuaalne olemus saab olema pigem intiimsete kunsti- ja kultuurisündmuste kui pigem Lauluväljakule või Klooga randa sobivate suurkontserdite päralt. Poolsaar saab pakkuda emotsioone, mis on põimunud poolsaare ainulaadse floora ning faunaga, olles seeläbi täiesti ainulaadne mitte ainult Eesti vaid kogu Euroopa ning maailma kontekstis. Teeme seda koos! 

 

 

 

 

 

 

Üleskutse toetada parklakohtade vähendamist 215-lt kohalt 71-le kohale.

Üleskutse toetada parklakohtade vähendamist 215-lt kohalt 71-le kohale.

Lohusalu, 21. juunil 2018

Austatud Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ liikmed, liikmetaotluse esitanud tulevased liikmed, loodussõbrad.

Lohusalu Poolsaare Loodusseltsi asutamise ajendiks oli Lohusalu küla osaline teemaplaneering, millega kavandatakse 5 suure parkla rajamist, millest 3 kõige suuremat asuksid kaitsemetsas, rannakaitsevööndis ja rohevõrgustiku tuumalal. Planeering võeti vastu kevadel ja on pandud avalikule arutelule. Arutelu käigus on paljud kohalikud inimesed koostöös kodanikuühendusega Eesti Metsa Abiks esitanud selle kohta vaide.

Seltsi esindajad on pidanud intensiivseid läbirääkimisi uue vallavalitsusega, mille tulemusel on õnnestunud saavutada kompromisslahendus parklate 1, 2 ja 3 osas. Uue lahendusega loobutaks nendesse kolme parklasse esialgselt kavandatud 180. parkimiskohast, mis oleksid asetsenud rannakaitsevööndis ja rohevõrgustiku tuumalal. Nimetatud kolm parklat oleksid planeeringus esialgsest kavast väiksemas mõõdus, kokku 36 kohta ilma, et puuduks vajadus metsa raadamiseks ning ehituskeeluala vähendamiseks. Parklate 4 ja 5 osas kokkulepet ei sõlmitud.

Seltsi poolt taotletava kompromissettepaneku alusel tuleks viie kavandatava parkla peale kokku 71 kohta (esialgse 215 parkimiskoha asemel) ning kõik need kohad asuksid tee ääres, ilma metsa kahjustamata. Allolevalt lisatud joonised* kolme kõnealuse parkla algselt planeeritud lahendusest ja seltsi eesmärgiks olevast kompromisslahendusest.

17. juunil andis ka AK uudised ülevaate vallaga saavutatud kompromisslahendusest, mis parklate suurust märgatavalt vähendab:
https://www.err.ee/840198/lohusalu-elanikud-jaid-pikalt-kestnud-parklavaidluses-voitjaks

Kuni eilseni arvasime, et kompromiss peaks rahuldama kõiki osapooli, kuid selgus, et on huvigrupp, kes soovib siiski suurparklate rajamist ning korraldab allkirjade kogumist parklate esialgse versiooni kasuks.

27.06.2018 algusega kell 18.00 toimub Laulasmaa Koolis Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu avalik arutelu.

Kutsume Teid üles toetama Lohusalu küla osalises teemaplaneeringus parklate 1, 2 ja 3 suuruse VÄHENDAMIST 180-lt parkimiskohalt 36-le kohale ja põhjarannas ehituskeeluvööndi MITTEvähendamist.

Toetamiseks kirjutage palun Seltsi Facebooki grupis antud postitusele kommentaaridesse “TOETAN” siin:  Lohusalu loodusseltsi FB grupi postitus

Kui Teil ei ole võimalik FB-s oma toetust avaldada, siis saate seda teha digiallkirjaga. Selleks allkirjastage palun Lohusalu poolsaare Loodusselts MTÜ  kompromisslahenduse toetus digiallkirjaga. Kui soovite aga toetusallkirja anda paberil, andke oma soovist märku e-posti aadressil tere@lohusaluloodus.ee

Kui soovite aidata allkirju koguda, siis allkirjakogumispõhi asub Lohusalu TP kompromisslahenduse toetus paberil allkirjad.

Iga üksik toetus on ülioluline! Tahame tõestada 27.06 kell 18.00 Laulasmaa Koolis toimuval avalikul arutelul, et loodusseltsi pakutaval loodussäästlikul kompromisslahendusel on rohkem pooldajaid kui neil, kes soovivad näha Lohusalu kaitsemetsasning rannakaitsevööndis  suurparklaid.

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ juhatus, koosseisus
Kairi Niinepuu-Mark
Kristiina Kalistru
Tiina Reimets
Jaak-Adam Looveer
Ulrich Reimets

*Joonis 1 – esialgne planeering; Joonis 2 – saavutatud kompromisslahendus

Joonis 1 Joonis 2

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ

Home


tere@lohusaluloodus.ee

Plaanitud suurparklad ning kompromisslahendus uue vallavalitsusega

Plaanitud suurparklad ning kompromisslahendus uue vallavalitsusega

Plaanitud suurparklad ei täida kindlasti piirkonna elanike ega ka külaliste ootuseid – rannakaitsevööndis, 1,5 hetkari metsa ja mustikate hävitamine ei saa ühelegi inimesele meeltööda olla. Parklate 4. ja 5. osas läbirääkimised ei kandnud edu, kuid parklad 1.,2. ja 3. osas küll. Allolevalt joonised Enne (180 parkimiskohta) ja kompromisslahendusena Pärast (36 parkimiskohta). Kompromisslahendus on avalikul arutelul 27.06 Laulasmaa Koolis, algusega kl 18:00, kuhu on tulemas ka suurparklate rajaja initsiatiivgrupp.
Seega, ootame loodussõpru toetama Facebooki üleskutset avaldada toetust parklaarvude olulisele vähendamisele.

Vaata ka Aktuaalse Kaamera uudislugu: https://www.err.ee/840198/lohusalu-elanikud-jaid-pikalt-kestnud-parklavaidluses-voitjaks

Joonis 1 – varasem plaan (180 autoparkimiskohta rannakaitse-, ehituskeeluvööndisse, kaitsemetsa ja loomade rohekoridori

Joonis 2 – saavutatud kompromiss, mis hoiab ära rohekoridori läbilõikamise ning rannakaitse-, ehituskeeluvööndi vähendamise.

Kompromisskokkulepe Lääne-Harju vallavalitsusega

Lohusalu poolsaare loodusega seotu pälvib tähelepanu kogu riigis. Lohusalu Loodus MTÜ esindajad tutvustasid 17.06. Aktuaalses Kaameras kompromisskokkulepet uue, Lääne-Harju vallavalitsusega. Nädalaid kestnud intensiivsed kohtumised ja läbirääkimised päädisid kokkuleppega, millele kirjutas alla vallavanem hr. Jaanus Saat.

Uudislugu 17.06.2018 Aktuaalses Kaameras.

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ tänab vallavanem Jaanus Saat-i, ehitus- ja planeeringute osakonna juhti Erki Ruben-it, Eesti Metsa Abiks esindajat Linda Mari Väli-t ning kõiki toetajaid ja Seltsi liikmeid koostöö eest.

Kokkulepe on avalikul arutelul 27.06 algusega kl 18:00 Laulasmaa Koolis. Kutsume kõiki mastaapsete parklate vastaseid arutelule kompromisskokkulepet toetama, kuivõrd on teada, et on olemas huvigrupp, kes kogub allkirju senise teemaplaneeringu, mastaapsete parklate toetuseks. Samuti on teada valeinfo levitamine, mis tekitab segadust inimestes, kes ei oma sotsiaalmeedias kasutajakontot ja ei oma olukorrast faktipõhist ülevaadet.

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ loomise ajendiks oli Lääne-Harju Vallavolikogu 27.03.2018 otsusega nr 49 vastu võetud Lohusalu küla osaline teemaplaneering, kus kavandati rohevõrgustiku tuumalale, kaitsemetsadesse, loomade rohekoridori kokku 215 parkimiskohaga parklaid. Poolsaarel puudus jõud, kes kõneleks looduskeskkonda väärtustavate inimeste eest. Koostöös kodanikuühendusega Eesti Metsa Abiks esitati vaie.

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ eesmärgid on:

  • Lohusalu poolsaare looduskeskkonnaga seotud ühiskondlik tegevus;
  • Säästva looduskasutuse ja keskkonnakaitse propropageerimine;
  • Väärtuslike looduslike koosluste säilitamine ja ressursside mõistliku kasutamise jälgimine;
  • Osalemine keskkonna säilitamise ja kaitsega seotud küsimuste lahendamisel;
  • Looduskeskkonda väärtustavate inimeste ja organisatsioonide seisukohtade kokku koondamine ja huvide kaitse;
  • Lohusalu poolsaare ning selle elu- ja looduskeskkonda puudutavates küsimustes Lääne Harju valla ruumiotsuste kujundamisel osalemine, eesmärgiga seista kvaliteetse ja kultuuripärandit austava ruumilise arengu ja loodus- ja elukeskkonna eest;
  • Koostöö Lääne-Harju Vallavalitsuse, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Metsa Abiks ja teiste looduskaitsega seotud asutuste ning algatustega;
  • Olla Lohusalu poolsaare loodus- ja elukeskkonda väärtustavate inimeste häälekandja.

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ asutajateks on 28 inimest, lisaks esitas liikmeks astumise taotluse enam kui 60 inimest, kellele lisaks on Seltsi eesmärkide täitmisele orienteeritud sotsiaalmeedia kanalis liikmeid 133.